Játék- és adatkezelési szabályzat

 1. A Játék szervezője és a Játék rövid leírása
  1. Jelen nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) szervezője Nagypáli Község Önkormányzata (8912 Nagypáli, Arany J. u. 26., továbbiakban: „Szervező”).
  2. A nyereményt a Nagypáli Község Önkormányzata biztosítja
  3. A Játék nem rendszeres játék, csak meghatározott időtartamon belül kerül lebonyolításra.
  4. A Játék időtartama alatt a Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játék- és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Szabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 2. Részvételi feltételek és a Játék menete
  1. A Játékban azon természetes személyek vesznek részt, akik a http://nagypalikviz.hu/ honlapon regisztráltak.
  2. A Játékban való részvétel ingyenes.
  3. A Játékos a Játék során a fiókba történő bejelentkezéskor gyűjthet pontokat. A játékos az összegyűjtött pontjaival nyereménysorsoláson való részvételre lesz jogosult, ha eléri a minimálisan meghatározott pontszámot. A cél az, hogy minél több pontot gyűjtsön, ha eléri a minimálisan meghatározott 800 pontot megszerzi a sorsoláson való részvétel jogát.
  4. A játékos minden héten kitöltheti a heti kvízt, amely során 5 véletlenszerű kérdésre kell válaszolnia. Minden helyes válaszért 10 pont jár a játékosnak, a rossz válaszért nem kerül levonásra pont. A kérdéseket a rendelkezésre álló idő alatt kell teljesítenie a játékosnak, ha az idő elfogyott, akkor vége a kvíznek, ilyenkor a megszerzett pontokat veszi figyelembe a rendszer.
  5. A Játékba becsatlakozni a Játék bármelyik napján lehet, a Játék minden Játékosnak 2019. március 4. 0 óra 00 perctől 2019. december 08. 24 óra 00 percig tart (40 hét). Az összes pont (40hét*50 maximum heti pontszám=2000 db) megszerzésére a játék teljes időtartama áll rendelkezésükre.
  6. Ha egy Játékos összegyűjti a kellő mennyiségű pontot (800 db pont) a nyereményhez, adatai automatikusan egyből bekerülnek az adott nyereményre történő sorsoláshoz, mely sorsolás a Játék lezárása után fog megtörténni.
  7. A játék időtartama: 2019. március 4. 0 óra 00 perctől 2019. december 08. 24 óra 00 percig (40 hét). A sorsolás időpontja: 2019. december 12.
  8. A nyertes Játékosokat a szervező e-mailben értesíti, a Játékosnak 5 nap, azaz 120 óra áll rendelkezésére, hogy visszaigazoljon és az e-mailben kért adatokat a Szervezőnek eljuttassa.
  9. A Nyertes által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.
  10. Valótlan adatok közlése a Játékos kizárását vonja maga után.
  11. Fontos figyelmeztetés:
  12. Szervező a Nyertest a megadott e-mail címen értesíti nyereményével kapcsolatosan. Amennyiben
   1. a személyes átvételhez bemutatott okiratain szereplő adatok nem egyeznek az e-mailes adategyeztetés során megadott adatokkal (név, lakcím), vagy
   2. nem elérhető a Nyertes, vagy
   3. nem valós adatokat adott meg a Nyertes, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszti.
  13. A Játékosok kötelesek a Szervező Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) betartani.
 3. A nyeremény és a sorsolás
  1. A Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki a sorsolásra jogosult Játékosok között:
   • Fődíj: 3 nap 2 éjszaka 2 fő részére a 4 napraforgós Nagypáli Főnix Apartmanházban
   • Mikrohullámú sütő
   • Gőz tisztító
   • Meteorológiai állomás, időjárás jelző
   • Okos óra
   • Digitális vérnyomásmérő
   • Elektromos fogkefe
   • Ajándék kosár helyi termékekből
   • Méz csomag
   • 30 liter gyümölcs lé
  2. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény után fizetendő adót a Szervező vállalja magára.
  3. A Nyertes és a Pótnyertesek sorsolása kézzel történik a 3 főből álló sorsolási bizottság előtt, melyről sorsolási jegyzőkönyv kerül felvételre.
 4. Kizárás
  1. A jelen Szabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a sorsoláson. Amennyiben a Szabályzat megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére, és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, továbbá köteles minden egyéb tekintetben a Szervezővel együttműködni.
  2. A Szervező, valamint ügynökségei, alkalmazottai, és azok családtagjai nem vehetnek részt a Játékban Játékosként. Részvételük esetén nyereményüket nem kaphatják meg, újra kisorsolásra kerülnek.
 5. Pótnyertesek
  1. A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi Szabályzatát maradéktalanul teljesítő, és a nyereményhez a pontokat hiánytalanul összegyűjtő Játékos részt vesz.
  2. A sorsolás során a Szervező 1 darab nyereményre 1 nyertest és 1 pótnyertest sorsol ki.
  3. Amennyiben a Nyertes nem jelez vissza írásban az értesítő e-mail kiküldésétől számított 168 órán belül, vagy 168 órán túl jelez vissza, úgy az első Pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre. Ugyanez az eljárás a sorban következő további Pótnyertesek esetén is.
  4. A Pótnyertest a Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válik a nyereményre.
  5. A Nyertes átvételi elismervény ellenében veheti át a nyereményt, melynek elmaradása vagy nem elfogadása esetén a Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre az első Pótnyertes szerez jogot. Az átvételi elismervény tartalmazza az átadó, és az átvevő adatait (név, lakcím, anyja neve), az átvétel dátumát, az átadó és az átvevő aláírását, és két tanú adatait (név, lakcím, aláírás).
  6. A Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Szabályzatot, és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.
 6. Adózás, bejelentési kötelezettségek
  1. A nyeremény után fizetendő adót a Szervező fizeti. A Nyertes köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére, és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel.
  2. A nyeremény után a Nyertesnek adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
  3. Jelen Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.
 7. Adatkezelés
  1. A Játékban résztvevő Játékosok adatait a Szervező célhoz kötötten, szolgáltatásaival, közvetlen üzletszerzési ajánlatokkal, valamint a Játékos jelen Játékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
  2. Jelen Szabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén a regisztrált e-mail címén történő adategyeztetés során közölt nevét és lakóhelyét a Szervező a nyertesek névsorában közzé tegye.
  3. Jelen Játék Nagypáli Község Önkormányzat játéka. A Játékban résztvevő Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Nagypáli Község Önkormányzata közvetlen ajánlatokkal megkeresse őt a Játék során megadott e-mail címén.
  4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: teljes név, születési idő, lakcím, e-mail cím, dátum, időpontok, játékeredmény.
  5. Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi érintett.
  6. Az adatkezelés célja: a Játék funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.
  7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az adatokat addig kezeli, amíg a felhasználó írásban nem nyilatkozik a leiratkozásról az korjegyzoseg-np@zelkanet.hu e-mail címen.
  8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a játékkal kapcsolatos adatkezelésből az korjegyzoseg-np@zelkanet.hu e-mail címen.
  10. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
  11. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak személyes adataik kezeléshez, különösen:
  12. hogy a Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (teljes név, cím, e-mail cím), díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint tájékoztatás céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból, és a hírlevélről való leiratkozást. Amennyiben Játékos úgy dönt, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, döntéséről írásban tett nyilatkozattal kell Szervezőt tájékoztatnia az korjegyzoseg-np@zelkanet.hu e-mail címen.
  13. A Szervezőnek jogában áll elkérni a Játék nyertesétől e-mail címén keresztül a telefonszámát és pontos lakcímét, melyet csak a nyeremény átadásához használhat fel, és amit a sikeres átadás után megsemmisít.
  14. A Szervezőnek jogában áll a nyertesektől a nyeremény elszámolásához szükséges iratokat elkérni és másolatot készíteni (személyigazolvány, lakcímkártya, tajkártya és adóigazolvány)
 8. Vegyes rendelkezések
  1. Ha a Nyertes korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre az átvételi határidő elmúltával.
  2. A Szervező ilyen irányú kérése esetén a fentieket a Nyertesnek aláírt nyilatkozatban kell megerősítenie.
  3. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyeremény hibáiért minden egyéb esetben azok szállítóit terheli a felelősség, minden problémával hozzájuk kell fordulni.
  4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek, vagy a Szabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
  5. Valamennyi, jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
  6. A Szervező a jelen szabályzat módosítására a jogot fenntartja a játék lezárulásáig.

Nagypáli, 2019. február 12.